WELCOME
FREE STANDARD DELIVERY
ON ORDERS OVER 50 EUR
International Shipping
Worldwide Delivery
1. General provisions
1.1. The owner and administrator of the website is onindea Ltd. Reg.nr. 40203072041.
1.2. By ordering the Product through the online store www.piggess.com, the Client agrees to the Terms of Sale of the Product (hereinafter referred to as the "Regulations"), which are explained below.
1.3. The mutual relations between the Client and the Seller are regulated by the legislation of the Republic of Latvia (hereinafter - the Republic of Latvia).
1.4. The Seller reserves the right to make amendments to these Terms and Conditions.
1.5. If you have any questions regarding the terms of use, please contact us by e-mail info@piggess.com.
2. Order execution
2.1. In order to place an order on the website, the Client shall act as follows:
2.1.1. select the desired goods and enter the data necessary for execution of the order (name, surname, contact phone number, e-mail address, delivery information:
2.1.1.1. In the case of an Omnivas parcel machine, the name of the packager in which you want to receive the item;
2.1.1.2. In the case of a courier/express, the address at which you want to receive the item;
2.1.2. Choose the appropriate product delivery method;
2.1.3. After placing the order, the Seller sends to the Customer an order confirmation by e-mail;
2.1.4. The Seller shall deliver the Product on the same day as receiving confirmation of payment.
3. Delivery
3.1. The Seller undertakes to deliver the Product according to the type of delivery that the Customer has chosen, specified in the order.
3.2. The Customer, when choosing one of the types of goods delivery, undertakes to provide the exact shipping address of the Product.
3.3. The Customer undertakes to receive the Goods personally. In cases where he himself can not do this personally, but the Goods are delivered at the indicated address, on the basis of the Customer's application information, the Client has no right to raise a claim against the Seller about the delivery of the Goods to an unwanted person.
3.4. Items may be delivered by the Seller or his authorized representative.
3.5. The cost of delivery is included in the order of goods (invoice) and depends on the chosen delivery method.
3.6. The seller has the right to change the delivery charge.
3.7. The Seller delivers the Goods upon receipt of confirmation of payment of the order (invoice).
3.8. Delivery term is notified to the Customer individually by sending an e-mail to him.
3.9. Upon receipt of the shipment, the Customer must check the condition of the shipment and the Goods / Shipment.
3.10. In view of the fact that the package packaging is damaged (wrinkled, wet or otherwise externally damaged), the Product is damaged or the Product / I are incorrectly completed, the Customer must inform Seller 1.5. in the manner indicated.
3.11. In cases when the Customer receives goods, notices that the item does not have the relevant Goods or the Goods are not of the correct size, color or other inconsistencies, the Customer shall immediately inform onindea Ltd..
3.12. Goods are delivered with the delivery of goods, which serves as the invoice for the delivered Goods and the delivered Goods Guarantee Document.
4. Payment terms
4.1. Payment for the goods shall be effected by bank transfer - by making a payment to the Seller's bank account. Using an invoice number as a payment purpose. The invoice is sent to the e-mail upon ordering. Making Payments with a Credit Card Using PayPal. 5. Colors
5.1. We have tried to more accurately display the colors of the products offered on the website. In spite of this, the colors you see will also depend on the resolution of your computer monitor, so we can not guarantee that the colors shown on your monitor will be accurate.
6. Protection of personal data
6.1. The customer must provide his / her personal data (name, surname, delivery address, telephone number and e-mail address) as they are important for the purchase, delivery and payment of goods.
6.2. By signing up for the site, the customer agrees that the email address indicated by him will be followed by sending informative messages, important notifications about the order, payments and delivery.
6.3. The Client agrees that the e-mail address will be used for direct marketing purposes.
6.4. The Seller confirms that the Customer's personal data will be used only for the purpose of supply and direct sales.
6.5. The Seller undertakes not to disclose the Customer's personal data to third parties, except the seller's partners, who deliver the goods or other services related to the client's order, as well as to keep the customer's data in accordance with the procedures specified in the laws and regulations of the Republic of Latvia. In all other cases, the customer's personal data may be disclosed to third parties only in accordance with the procedures specified by the regulatory enactments of the Republic of Latvia.
  1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA “ONindea”. Reģistrācijas numurs 40203072041.
1.2. Pasūtot Preci ar interneta veikala piggess.com starpniecību, Klients piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumdošana.
1.4. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.
1.5. Ja Jums radušies jebkādi jautājumi saistībā ar lietošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums rakstot e-pastu un info@piggess.com
2. Pasūtījuma veikšana
2.1. Lai noformētu pasūtījumu vietnē, Klients rīkojas šādi:
2.1.1. izvēlas vēlamās preces un ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, piegādes informāciju:
2.1.2. Izvēlas piemērotu Preces piegādes veidu:
2.1.2.1. Omnivas pakomāta gadījumā – pakomāta nosaukumu kurā vēlaties saņemt preci;
2.1.2.2. Kurjera gadījumā – adresi, kurā vēlaties saņemt preci.
2.1.3. Pēc pasūtījuma noformēšanas, Pārdevējs Klientam uz e-pastu nosūta pasūtījuma apstiprinājumu;
2.1.4. Pārdevējs Preci nosūta tajā pašā dienā, kad tiek saņemts apstiprinājums par apmaksas veikšanu.
3. Piegāde
3.1. Pārdevējas apņemas piegādāt Preci atbilstoši tam piegādes veidam, ko Klients ir izvēlējies, norādījis pasūtījumā.
3.2. Klients, izvēloties vienu no preču piegādes veidiem, apņemas sniegt precīzu Preces piegādes adresi.
3.3. Klients apņemas saņemt Preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet Preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Klienta pieteikuma informāciju, Klientam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenziju par Preču piegādi nevēlamai personai.
3.4. Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
3.5. Maksa par piegādi tiek ietverta Preču pasūtījumā (rēķinā) un ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida.
3.6. Piegādes maksu Pārdevējam ir tiesības mainīt.
3.7. Pārdevējs veic Preces izsūtīšanu brīdī, kad ir saņemts apstiprinājums par pasūtījuma (rēķina) apmaksu.
3.8. Piegādes termiņš tiek paziņots Klientam individuāli, nosūtot tam e-pasta vēstuli.
3.9. Saņemot sūtījumu, Klientam ir jāpārbauda sūtījuma un Preces/ču stāvoklis.
3.10. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), Prece/es ir bojāta/as vai Prece/es ir nepareizas komplektācijas, Klientam ir jāinformē Pārdevējs 1.5. punktā norādītā veidā.
3.11. Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē SIA ONindea.
3.12. Preces tiek piegādātas kopā ar preču piegādes rēķinu, kas kalpo kā, rēķins par piegādātajām Precēm un piegādāto Preču garantijas dokuments.
4. Apmaksas noteikumi
4.1. Apmaksa par preci veicama ar bankas pārskaitījumu – veicot maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu. Izmantojot rēķina numuru kā maksājuma mērķi. Rēķins tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pasūtījuma veikšanas. Vai veicot apmaksu ar kredītkarti, izmantojot PayPal.
5. Krāsas
5.1. Mēs esam centušies pēc iespējas precīzāk attēlot mājaslapā piedāvāto produktu krāsas. Neskatoties uz to, krāsas, ko Jūs redzat būs atkarīgas arī no Jūsu datora monitora izšķirtspējas, tādēļ nevaram garantēt, ka Jūsu monitora attēlotās krāsas būs precīzas.
6. Personas datu aizsardzība
6.1. Klientam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildīti preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.
6.2. Klients, reģistrējoties vietnē, norādot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi, turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski paziņojumi par veikto pasūtījumu, par maksājumiem un piegādes norisi.
6.3.Klients piekrīt tam, ka e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.
6.4. Pārdevējs apstiprina, ka Klienta persona dati, tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.
6.5. Pārdevējs apņemas neizpaust klienta personīgos datus trešajām personām, izņemot pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar klienta pasūtījumu saistītus pakalpojumus, kā arī glabāt klienta datus LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visos citos gadījumos klienta personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.